Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

Edycja 2020

Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów zostanie podany po ustatniu zagrożenia epidemiologicznego. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej PTH, w zakładce „konkursy” (www.pth.net.pl).

 

 


 

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta, po raz pierwszy wręczona została w 1973 r. Inicjatorem nagrody przyznawanej za najlepsze prace magisterskie z obszaru badawczego prof. Stanisława Herbsta - historii kultury, miast i wojskowości była Anna Berdecka.
Po kilkuletniej przerwie, w 2011 roku dzięki staraniom Henryka Rutkowskiego konkurs o nagrodę imienia prof. Stanisława Herbsta został wznowiony.

Organizatorami i fundatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie.

Konkurs ten jest trwałym śladem pamięci o prof. Stanisławie Herbście, nauczycielu i wychowawcy wielu pokoleń, strażniku tradycji Polskiego Towarzystwa Historycznego.


 
 Edycja 2018/2019

            Dnia 9 września 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie obyły się obrady jury konkursu im. profesora Stanisława Herbsta. Do udziału w konkursie zgłoszono 10 prac magisterskich. Po zapoznaniu się z tekstami recenzyjnymi wszystkich prac, jury w tajnym głosowaniu dokonało następującego podziału nagród:

I nagroda
Hanny Rajfury za pracę:
„Żywot św. Stanisława” Jana Długosza na tle tradycji hagiograficznej (Uniwersytet Warszawski)

II nagroda
Mateusza Lachowicza za prace:
Woltyżer apokaliptycznej przejażdżki. Rzecz o Karolu Wędziagolskim (1885-1974) (Uniwersytet Jagielloński)

III nagroda
Klary Sakiewicz za pracę:
Życie religijne w Festung Breslau (Uniwersytet Warszawski)

 

                                                                                                                                                       Sekretarz konkursu

                                                                                                                                              Amadeusz Szkalarz-Habrowski


 
 
Edycja 2018
 
Informujemy, że z powodu otrzymania niewystarczającej liczby prac na konkurs im. profesora Stanisława Herbsta , w 2018 roku konkurs nie zostanie przeprowadzony. Wszystkie nadesłane prace automatycznie zostają zakwalifikowane na kolejną edycję konkursu. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania prac konkursowych.
 

 
 
Edycja 2017
 
Informujemy, że w edycji 2017 konkursu pierwszą nagrodę zdobył  Arkadiusz Bożejewicz za pracę Oblężenie Torunia w XVII i XVIII wieku. Perspektywa porównawcza, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego (UMK). Drugą nagrodę przyznano Stanisławowi Witeckiemu za pracę Księgozbiory w kulturze ksiązki plebanów diecezji płockiej w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego, a promotorem pracy był prof. Andrzej Chwalba (UJ). Trzecią nagrodę otrzymał  Jędrzej Tomasz Kałużny za pracę Średniowieczne powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Polsce Centralnej w świetle nowożytnych lustracji królewszczyzn (promotor prof. Jan Szymczak (UŁ)).
 

 
 
 
Edycja 2015/2016
 

Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów upływa 31 stycznia 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej PTH, w zakładce „konkursy” (www.pth.net.pl).

Jednocześnie informujemy, że w edycji 2015 konkursu Jury nie przyznało pierwszej nagrody. Drugą nagrodę otrzymał Ariel Orzełek za pracę „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926”. Trzecią nagrodę przyznano Justynie Rogińskiej za pracę „Symboliczna rola ognia we wczesnonowożytnej obrzędowości polskiej”.


 
Edycja 2014/2015

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

 

Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów upływa 31 stycznia 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej PTH, w zakładce „konkursy” (www.pth.net.pl).

            Jednocześnie informujemy, że w edycji 2015 konkursu pierwszej nagrody nie przyznano. Drugą nagrodę w wysokości 3 tys. złotych otrzymał p. Ariel Orzełek za pracę „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926” napisaną pod kierunkiem prof. Janusza Szczepańskiego. Trzecią nagrodę w wysokości 2 tys. przyznano p. Justynie Rogińskiej za pracę „Symboliczna rola ognia we wczesnonowożytnej obrzędowości polskiej”,  której promotorem był prof. Tomasz Jaworski.


 

Protokół z posiedzenie Jury Nagrody im. prof. Stanisława Herbsta,

16 kwietnia 2015 r., IH PAN, sala nr 32, godz. 14

 

Na posiedzeniu jury obecnych było ?? członków jury (lista w załączeniu). Nieobecność usprawiedliwili prof. Wojciech Iwańczak oraz dr Maria Wiśniewska. Zagajając zebranie, prezes PTH, prof. Jan Szymczak przywitał zebranych i stwierdził, że celem spotkania jest wyłonienie zwycięzcy konkursu na podstawie przygotowanych recenzji. Jako pierwszą recenzję pióra prof. Krzysztofa Kosińskiego z pracy Krzysztofa Stanisława Wernera, „Działalność Fan Clubu-u The Beatles w Lublinie w PRL-owskiej rzeczywistości lat 80.” przedstawiła dr Dorota Dukwicz (recenzja w załączeniu). Po zapoznaniu się z treścią recenzji jury uznało, że jest to praca słaba i nie będzie brana pod uwagę w toku dalszych prac komisji konkursowej. Recenzję z pracy Justyny Rogińskiej, „Symboliczna rola ognia we wczesnonowożytnej obrzędowości polskiej” przedstawił prof. Andrzej Karpiński, autor recenzji (recenzja w załączeniu). Prof. Karpiński rekomendował pracę do jednej z nagród. Następnie prof. Krzysztof Komorowski przedstawił swoją recenzję z pracy Ariela Orzełka, „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926” (recenzja w załączeniu). Prof. Komorowski rekomendował recenzowana pracę do nagrody. Wobec wątpliwości członków jury, czy w ogóle należy przyznać pierwszą nagrodę prof. Jan Szymczak poddał tę sprawę pod głosowanie. Komisja jednogłośnie ustaliła, że w obecnej edycji pierwsza nagroda nie zostanie przyznana. Prof. Andrzej Karpiński zgłosił propozycję, aby przyznać dwie drugie nagrody, jednak pomysł ten nie zyskał aprobaty zebranych. Prof. Jan Szymczak zaproponował, aby drugą nagrodę przyznać Arielowi Orzełkowi, trzecią zaś Justynie Rogińskiej. Obaj recenzenci zgodzili się na tę propozycję. Jury w głosowaniu przyjęło ją jednogłośnie.

            Jury konkuru im. prof. Stanisława Herbsta nie przyznało pierwszej nagrody. Drugą nagrodę otrzymał Ariel Orzełek za pracę „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926”. Trzecią nagrodę przyznano Justynie Rogińskiej za pracę „Symboliczna rola ognia we wczesnonowożytnej obrzędowości polskiej”.

            Prof. Krzysztof Komorowski zwrócił uwagę na niewielka liczbę prac zgłoszonych w obecnej edycji konkursu i zauważył potrzebę szerszego rozpowszechnienia informacji o konkursie. Do zdania przedmówcy przychylił się prof. Andrzej Karpiński podkreślając słabą dystrybucję informacji. Dr Dorota Dukwicz wyjaśniła, że informacja o konkursie jest rozsyłana indywidualnie do wszystkich członków PTH i TMH oraz do „Kwartalnika Historycznego” i „Przeglądu Historycznego”. Prof. Anna Pobóg-Lenartowicz zauważyła, że ważniejsza jest jakość prac nadsyłanych na konkurs, a nie ich ilość. Prof. Andrzej Rachuba zgodził się z przedmówczynią dodając, że ważne jest także, aby prace napływały. Prof. Jan Szymczak oświadczył, że - podobnie, jak rok wcześniej - ogłosi informację o konkursie na spotkaniu wszystkich dyrektorów instytutów historii z kraju.  

            Po wyczerpaniu wątków w dyskusji jury ustaliło, że wręczenie nagród nastąpi na walnym zgromadzeniu PTH 19 września 2015 r. Zebranych pożegnał i obrady zamknął prof. Jan Szymczak.

 

Protokół sporządziła

Dorota Dukwicz

 

 

Edycja 2013/2014
 
 

 
 Regulamin nagrody imienia Profesora Stanisława Herbsta,
uchwalony 24 września 2010 r.
  1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie reaktywuje nagrodę imienia Profesora Stanisława Herbsta, utworzoną w 1973 r.
  2. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze prace magisterskie z historii Polski w następujących dziedzinach: historia kultury, historia miast, historia wojskowości. Corocznie przyznaje się jedną, dwie albo trzy nagrody.
  3. Fundusz nagród powstaje z wpłat Zarządu Głównego PTH i Zarządu TMH. Wysokość wpłat jest jednakowa.
  4. Liczbę i wysokość nagród na dany rok ustala oraz nagrody przyznaje jury powołane przez Zarząd Główny PTH w porozumieniu z Zarządem TMH.
  5. W skład jury wchodzą: prezes PTH jako przewodniczący, prezes TMH jako wiceprzewodniczący, sekretarz i 14 członków.
  6. Osoby wchodzące w skład dawnej komisji nagrody stanowią jej komitet honorowy. W skład tego komitetu będą wchodzili, po zakończeniu swych kadencji, przewodniczący i wiceprzewodniczący jury. Członek komitetu honorowego może być zaproszony do udziału w jury.
  7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać instytutu, zakłady lub katedry wyższych uczelni w Polsce. Zgłaszać należy najlepsze spośród prac przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zgłoszenie powinno być poparte merytoryczną oceną pisemną.
  8. Prace wraz z oceną powinny być nadsyłane pod adres Zarządu Głównego PTH do dnia 31 stycznia każdego roku. Pozostają one do dyspozycji organizatora konkursu.
  9. Jury może uchwalić szczegółowy regulamin swojego działania.

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/