Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego

Konkurs imienia prof. Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję pracy historycznej opublikowaną w Polsce.

Konkurs organizowany od 2013 r. wspólnie z redakcją "Kwartalnika Historycznego" i z Instytutem Historii PAN.

Prof. Jerzy Michalski (1924-2007) był znakomitym historykiem, wybitnym znawcą XVIII  wieku. Współpracował z wszystkimi trzema instytucjami organizującymi konkurs.

Regulamin konkursu

  1. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie ustanawiają wspólnie nagrodę za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.

  2. Każda z instytucji współorganizujących konkurs może delegować do jury dwie osoby. Obradom jury przewodniczy osoba delegowana przez Dyrekcję IH PAN. Jury może uchwalić szczegółowy, wewnętrzny regulamin swojego działania.

  3. Jury przyznaje corocznie jedną nagrodę w wysokości 5 000 zł. Wymienieni w punkcie pierwszym tego regulaminu fundatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany jej wysokości.

  4. Teksty na konkurs mogą zgłaszać jednostki naukowe oraz redakcje czasopism naukowych, a także samodzielni pracownicy nauki niebędący autorami zgłaszanej recenzji. Zgłaszający może zaproponować więcej niż jeden tekst na konkurs.

  5. W wypadku zgłoszenia do konkursu recenzji autorstwa członka jury lub recenzji z publikacji, której autorem, współautorem lub redaktorem jest członek jury, taki tekst nie będzie brany pod uwagę.

  6. Do konkursu zgłaszać należy recenzje opublikowane w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę jego ogłoszenia.

  7. Recenzja odrzucona w konkursie może być ponownie zgłoszona w kolejnej edycji, o ile spełnia wymaganie zawarte w punkcie 5. Tego regulaminu.

  8. Teksty na konkurs należy nadsyłać do końca października każdego roku, w formie kopii elektronicznych oraz papierowych, na adres Instytutu Historii PAN z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl) . Jury nie odsyła prac konkursowych.

  9. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wyłoni zwycięzcę konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Kwartalnika Historycznego” oraz na stronach internetowych fundatorów.

  10. Nagroda zostanie wręczona podczas dorocznego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”.

 


Edycja IX

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym ogłasza,

że zwycięzcą dziewiątej edycji konkursu został p. Adam Kozak, który otrzymuje nagrodę za tekst "O metodzie badań nad  małżeństwem późnośredniowiecznym"

[Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Poznań, 2018]

opublikowany w „Rocznikach Historycznych”, R. LXXXVI, 2020.

 


Edycja VIII

Informujemy, że zwycięzcą ósmej edycji konkursu został Paweł Kras za recenzję z wydawnictwa Acta Unitatis Fratrum. Dokumente Geschichte der Böhmischen

Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, opublikowaną w 2019 r. na łamach czasopisma „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”.

 

 


 Edycja VII

              Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza szóstą

edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w

latach 2017–2018.

 


 Edycja VI

             Zwycięzcą piątej edycji konkursu został Radosław Żurawski vel Grajewski za recenzję pt. „Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — Wizerunek bez

heroizmu”, opublikowaną na łamach „Kwartalnika Historycznego” (2016).

 

 


Edycja V

        Jury konkursu zawiadamia, że laureatami czwartej edycji konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii zostali prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz za za recenzję z edycji Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius, wyd. E. Mühle, opublikowaną w „Kwartalniku

Historycznym” 122, 2015, z. 4. oraz prof. dr hab. Henryk Salmonowicz za całokształt dorobku recenzenckiego.

 

 


Edycja IV
 

           Jury konkursy zawiadamia, że edycji 2014/2015 konkurs nie został rozstrzygnięty.

                                                                               


 Edycja III

             Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza trzecią edycję konkursu, która tym razem obejmuje recenzje naukowe z zakresu historii opublikowane w  polskich czasopismach naukowych w latach 2014-15. Konkurs poświęcony jest pamięci profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego.

            Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. Prace konkursowe, zgodne
z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do końca października 2015 r. na adres IH PAN, z dopiskiem „konkurs im. prof. Jerzego Michalskieg.

 


 Edycja II
 
 Jury konkursu zawiadamia, że laureatem drugiej edycji konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii został prof. Janusz Żarnowski za recenzję z książki Marcina Zaremby Wielka trwoga: Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys opublikowaną na łamach „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. 73, 2013.
 

 

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego

na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w  polskim czasopiśmie naukowym.  Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2013-14.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W drugiej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2014 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl).

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej edycji konkursu nagrodę przyznano p. Wojciechowi Mischkemu za recenzję z książki Piotra Boronia, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.

 


Edycja I
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że w pierwszej edycji konkursu nagrodę przyznano p. Wojciechowi Mischkemu za recenzję z książki Piotra Boronia, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.

 


 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w  polskim czasopiśmie naukowym w latach 2012-13. Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W pierwszej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami publikowanego regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2013 r. na adres IH PAN.

Dyrektor Instytutu Historii

Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/