Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

Warszawa, dnia 7 września 2020 roku

 

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii,

 

jak wiadomo, przed ponad sześcioma miesiącami nasze Towarzystwo musiało zawiesić swoją działalność z powodu pandemii. Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Historycznego w bieżącym roku upływa zaś trzyletnia kadencja władz TMH. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze było planowane najpierw na pierwszą połowę czerwca, potem na koniec września, lecz wciąż nie ma warunków, by mogło się odbyć. Prawo bowiem nakazuje, by sala przeznaczona na miejsce spotkania wyborczego spełniała wymogi bezpieczeństwa dla wszystkich członków Towarzystwa, a tych wciąż mamy ponad 300. Nie ma szans na wynajęcia takiej sali, a tym samym nie możemy odbyć Zebrania sprawozdawczo-wyborczego do czasu zakończenia ograniczeń wynikających z pandemii. W konsekwencji kadencja obecnych władz musi ulec przedłużeniu do czasu, kiedy warunki pozwolą na wznowienie działalności Towarzystwa. Jest to zgodne z artykułem 10, ust. 1f, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi: „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” (Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z 2020 r. poz. 695, 1086).

            Jednocześnie chcę Państwa poinformować, iż Zarząd TMH uznał za zasadne,
by z powodu „zamarcia” działalności statutowej Towarzystwa, zwolnić wszystkich Członków z obowiązku opłacenie składki członkowskiej za 2020 r. Osoby, które wpłaty takiej już dokonały, mogą wystąpić o jej zwrot lub włata ta zostanie uznana za składkę za 2021 r.

 Zarząd życzy wszystkim członkom TMH zdrowia i odporności na wszelkie choroby. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie możliwe wznowienie statutowej działalności Towarzystwa.

 

 

 

                                                                                               Prezes TMH

                                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Rachuba

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/